درباره معاونت عمرانی

 

پیام معاونت عمرانی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان اولین و بزرگترین واحد دانشگاهی کشور از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی بوده از اینرو معاونت عمرانی واحد به عنوان متولی و مجری امور عمرانی با تکیه بر لطف پروردگار برای نیل به اهداف مقدس با عنایت بر سند چشم انداز دانشگاه خود نقش مهمی در زمینه سازی و فراهم آوری فضاهای کالبدی و فیزیکی استاندارد و رعایت سرانه های آموزشی، اداری، رفاهی و خدماتی دانشگاه هماهنگ با برنامه های گسترش رشته ها و ظرفیتهای پذیرش دانشجو با رعایت معماری اسلامی– ایرانی با ایجاد ساختار سازمانی کارشناس محور مبتنی بر نظرات مشاوران متخصص دارد. هدف اصلی معاونت عمرانی واحد تجمیع ساختمانهای ستادی و آموزشی دریک سایت با نظر مهندسین مشاور و تائید معاونت محترم عمرانی سازمان مرکزی می باشد.

ارزش های محوری:

 • رعایت صداقت، دقت، سرعت عمل و حفظ حقوق دانشگاه در امور عمرانی
 • ایفای تعهد و مسئولیت پذیری در انجام امور محوله فعالیتهای عمرانی
 • رعایت و ضوابط و مقررات و بکارگیری استاندارد های فنی در امور عمرانی
 • رعایت آئین نامه ها ی کمیسیون معاملات دانشگاه در امور عمرانی
 • پذیرش نقد و اظهار نظرهای منصفانه حوزه های مختلف واحد در خصوص امور عمرانی و بهره گیری از آنها در برنامه ریزی های فعالیتهای عمرانی  

 

 

 

وظایف حوزه معاونت عمرانی:

 • برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای آموزشی، اداری، رفاهی و خدماتی واحد
 • اجرا و نظارت بر حسن اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه معاونت عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش‌های لازم و انطباق پیشرفت کار با برنامه‌های زمانبندی و تهیه و تنظیم صورت وضعیت‌ها.
 • جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و آمار مرتبط و مورد نیاز طرح‌های عمرانی
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
 • برنامه‌ریزی اجرا و نظارت امور مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات و انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی
 • برنامه ریزی محوطه‌سازی فضاهای دانشگاهی به تاکید بر تامین رفاه کاربران همراه با زیباسازی محیط
 •