اداره طراحی

رئیس اداره طراحی وساخت

نام ونام خانوادگی :

مدرک تحصیلی:

 

شرح وظایف

- برنامه ریزی و اجرای ترمیم و مرمت ساختمان ها

 - تهیه مشخصات فنی و اجرایی قراردادها و تهیه مناقصات پروژه های عمران

 - نظارت بر حسن انجام پروژه های عمرانی

 - مطالعات اولیه طراحی ساختمان ها براساس شرایط اقلیمی

 - برنامه ریزی جهت طراحی  ساختمان ها

 

حوزه مدیریت طرحهای عمرانی وظیفه  طراحی ، نظارت و اجرای فضاهای کالبدی دانشگاه را بعهده دارد. همچنین وظیفه طراحی  کلیه ساختمانها ، تاسیسات مکانیکی ، برقی و مخابراتی توسط این مدیریت،  برنامه ریزی و اجرا می گردد. در راستای توجه ویژه به طرحهای عمرانی ، بایستی در دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز نیز سازماندهی مناسبی جهت همگامی در تعریف پروژه ها ، جذب اعتبارات عمرانی  و اجرای بموقع طرحها صورت پذیرد تا انشاءا..  گامی اساسی در جهت ایجاد تحول در فضاهای کالبدی دانشگاه ، طی برنامه چهارم توسعه کشور انجام پذیرد