اداره سازه ،اجرا و نظارت

 

رئیس اداره سازه،  اجرا ونظارت

نام و نام خانوادگی: یوسف نورالهی اقدم

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی سازه

خلاصه ازشرح وظایف

این اداره وظیفه اجراونظارت پروژه های عمرانی راکه درجهت گسترش فضاهای آموزشی ،اداری وخدماتی ودر زمین های مجتمع های دانشگاهی این واحداحداث میگرددبعهده دارد.

کلیه مراحل اجراشامل :اخذپروانه ،تهیه مصالح ساختمانی ،درخواست مصالح وپیگیری خرید مصالح ودرنهایت نظارت برحسن انجام اجرای کارمیباشد (در کارهای امانی).

نظارت بر عملکرد  مهندسین مشاور منتخب پروژها در واحد ،رفع مشکلات نقشه ها ،تهیه اسنادمناقصه ،بررسی توان فنی پیمانکاران وارائه راهکارهای کلیه مسائل فنی مشارکت دراجرای پروژه هاازباب نظارتی .

انجام امور اخذ پروانه وپایانکارساختمانها ،ازابتدای انجام مکاتبه تاپرداخت قبوض وعوارض وتحویل فیش های مربوط به امور مالی ،تصویب نقشه ها درشهرداری و نهایت اخذ پروانه و درگیری با مشکلات عدیده به علت عدم تطبیق کاربری های مورد نیاز دانشگاه باکاربری های مصوب شهرداری درمحل ساخت پروژه ها .